WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Pokazuje: 1 - 13 of 13 WYNIKÓW

Wytyczne dla Szkoły Podstawowej nr 13 w tracie epidemii COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019r. poz. 1040 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom pozostającym pod opieką placówki;
 • uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
 • zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki oświatowej, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zaleca się stosowanie poniższych procedur:

 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa
 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika
 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa.

 1. Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej – maseczki, jednorazowe rękawiczki.
 2. Umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki oraz w salach. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.
 3. Osoby przyprowadzające dzieci nie mogą mieć żadnych objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  placówki (np. szatnia), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5m. Przestrzegając wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 5. Rodzice/opiekunowie prawni muszą zachować dystans społeczny pomiędzy pracownikami i innymi dziećmi min. 1,5m.
 6. Dziecko przyprowadzane do placówki nie może mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 7. Mierzenie temperatury dzieciom termometrem bezdotykowym przypadku wystąpienia podejrzenia choroby.
 8. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
 9. Uniemożliwienie stykania się ze sobą dzieci poszczególnych grup.
 10. Umieszczenie instrukcji mycia rąk w toaletach, umieszczenie instrukcji dezynfekcji rąk,  instrukcji zakładania i  ściągania rękawiczek jednorazowych oraz maseczek w widocznym miejscu – załącznik nr 3.
 11. Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić minimum 1.5 m.
 12. Każda grupa ma przydzielonych na stałe opiekunów.
 13. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami opiekującymi się dziećmi.
 14. Dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania takiej pracy aby pracownicy po 60 r.ż. oraz
  z istotnymi problemami zdrowotnymi nie mieli bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 15. Bezwzględny nakaz stosowania osłony ust oraz nosa podczas kontaktu z interesantami, rodzicami.
 16. Wydzielenie odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej (przyłbica, maseczka jednorazowa, rękawiczki ochronne, kombinezon) oraz płyny do dezynfekcji.
 17. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń w których przebywają pracownicy oraz dzieci – sale zabaw, toalety, rozdzielnie, kuchnie wraz z całym wyposażeniem, ciągi komunikacyjne, oraz nie rzadziej niż co godzinę dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników świateł, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów w salach, klawiatury, telefony itp. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 18. W przypadku korzystania z pomieszczeń szkoły przez podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły oraz wietrzenia pomieszczeń.
 19. Usunięcie z sal przedmiotów oraz sprzętów, których nie da się skutecznie zdezynfekować. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek stanowi załącznik nr 1.
 20. Zastąpienie ręczników bawełnianych, ręcznikami jednorazowymi w toaletach dziecięcych.
 21. Zakaz wnoszenia na teren placówki rzeczy przyniesionych przez dzieci z domu (zabawek, kocyków itp.).
 22. Wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 23. Przypominanie dzieciom o konieczności częstego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw.
 24. W przypadku korzystania z placu zabaw – dezynfekcja urządzeń zabawowych po każdej grupie – załącznik nr 5.
 25. Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia jednego miejsca – kosza, na wyrzucanie środków ochrony osobistej po ich zużyciu. 
 26. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 27. Mycie w temperaturze min 60 stopni  lub wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowych.
 28. Monitorowanie prac porządkowych – załącznik nr 6.
 29. Wywieszenie w widocznym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego placówkę, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych – załącznik nr 4.

Ad 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika.

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe.
 2. Pracownicy, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 2. Poinformować o zagrożeniu pracowników – jest to realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.
 3. Poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy

            w placówce.

 • Przykłady organizacji pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:
 • wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu;
 • dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał (najlepiej całej placówki);
 • polecenie wykonywania pracy zdalnie – home office – wszystkim pracownikom, którzy mogą pracować w tej formie oraz którzy byli w tym dniu w pracy;
 • uruchomić pracę po uzyskani odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.
 • Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 • Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres

i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.

 • Umieszczenie w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów – Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, służby medyczne.

Ad 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki oświatowej.

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką placówki wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczy, problemy trawienne

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki.
 2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.
 3. Należy poinformować  o podejrzeniu Stację Santarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 4. Zawiadomienie Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
 5. Poinformowanie pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.

Pamiętaj!! Dziecko musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

Szczegółową procedurę postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w placówce oświatowej w trakcie epidemii COVID-19 stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 1.

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie.

 • Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie.

Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę.

 • Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.
 • Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe.

Zabawki powinny być dezynfekowane:

 • zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci,
 • środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,
 • dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem bądź nawilżoną płynem do dezynfekcji ściereczką.

Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.

Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.

KAŻDA ZABAWKA WYMAGA INNEGO SPOSOBU CZYSZCZENIA

I DEZYNFEKOWANIA

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub drewna, w szczególności jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Zabawki elektroniczne

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym — może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek — przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek)

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba dezynfekować po każdym użyciu.

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Kredki

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki — nie zaleca się
mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

Książki

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.

Nowe zabawki

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu.

JAKIE PREPARATY DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI WYBRAĆ

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło — również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. Natomiast drugi etap — dezynfekcja, wymaga większej uwagi.
Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami:
1) preparat powinien być bezwonny,
2) preparat nie może podrażniać skóry,
3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania,
4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,
5) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla dzieci”.

PROCEDURY HIGIENICZNE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

Samo czyszczenie oraz regularna dezynfekcja zabawek nie zagwarantuje bezpieczeństwa w szkole, przedszkolu, jeżeli personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości nie będzie stosować się do zasad określonych w procedurach higienicznych.

W każdym pomieszczeniu do sprzątania i czyszczenia należy używać specjalnie wydzielonych ściereczek, gąbek, mopów itp. 

Środków należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta ze szczególną dbałością o czystość roztworu (nadmierne rozcieńczenie preparatu niweluje jego skuteczność).

Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, podejmuje się następujące działania:

Nauczyciel:
a) sprawdza objawy złego samopoczucia, mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym (w przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowego, należy pamiętać o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu);
b) zasięga opinii dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie
w sprawie dziecka.
c) zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica bądź opiekuna prawnego spokoju oraz odseparowanie od innych dzieci;

Dyrektor:
d) informuje  o podejrzeniu Stację Santarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej;
e) zawiadamia Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.

W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą dyrektor niezwłocznie zawiadomia pogotowie ratunkowe.

Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się:

a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);

b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);

c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;

d) system oddechowy: dziecko ma katar, problemy z oddychaniem,

e) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);

f) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust.

Załącznik nr 4

NUMERY TELEFONÓW

WYDZIAŁ EDUKACJI 

+ 48 32 29 60 642

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA SOSNOWIEC

+48 500 060 599

INSPEKCJA SANIARNA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

+48 22 25 00 115

KURATORIUM OŚWIATY

+48 32 26 55 130

POGOTOWIE RATUNKOWE

999 LUB 112

Załącznik nr 5

PROCEDURA DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW

1. Instrukcja dotyczy dezynfekcji urządzeń zabawowych oraz wyposażenia znajdującego się na placu zabaw.

2. Częstotliwość dezynfekcji – każdorazowo po grupie, która zakończyła korzystanie z placu zabaw.

3. Plastikowe oraz metalowe elementy jak i dodatkowe wyposażenie placu zabaw  należy dokładnie wytrzeć środkami dezynfekcyjnymi przy użyciu ścierki.

4. Przebieg czynności dezynfekcyjnych wpisuje się według załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji.

5. Drewniane części placu zabaw należy wyłączyć z użytkowania ze względu na niemożność dokonania dokładnej dezynfekcji tych elementów.

4. Osoby wykonujące czynności dezynfekcji sprzętu sportowego:

 • pracownicy obsługi.

5. Nadzór nad czynnościami wymienionymi w instrukcji sprawuje dyrektor.

Załącznik nr 1 do instrukcji dezynfekcji placu zabaw

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego

Data przeprowadzonej dezynfekcjiRodzaj dezynfekowanego sprzętuNazwa stosowanego preparatuImię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Załącznik nr 6

Monitorowanie prac porządkowych – mycie i dezynfekcja

Data i godzina przeprowadzonej dezynfekcjiRodzaj dezynfekowanego sprzętu/pomieszczeniaNazwa stosowanego preparatuImię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SEBASTIAN LATOS Z SP 13 ORAZ MOS SOSNOWIEC MEDALISTĄ I TURNIEJU SZACHOWEGO O TYTUŁ MISTRZA SOSNOWCA!

18 września 2021 r. w Sosnowcu przy ul. Kresowej (obok stadionu Zagłębia) rozegrano I Turniej Szachowy o Tytuł Mistrza Sosnowca. Doskonale spisał się w tych zawodach Sebastian Latos – uczeń klasy VIII a, który w licznie obsadzonej kategorii do lat 18 zakończył zawody w finałowej ósemce turnieju! Dziesięciu najlepszych szachistów tego turnieju zostało nagrodzonych medalami. Turniej miał charakter otwarty i startowali w nim zawodnicy z różnych miast, a także województw. Gratulujemy! Trener- mgr Adrian Eliasz.

Link: https://www.facebook.com/advocem.hominem/

  BIJEMY REKORD POLSKI!

Uczniowie, Rada Rodziców, Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu 

                               ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA BICIE REKORDU POLSKI W KATEGORII:

                                Najwięcej osób trzymających balony jednocześnie

To niezwykłe wydarzenie odbędzie się 8 października br. roku od godz. 16.30 do 18.30 

 w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu przy ul. Jedności 7 (dzielnica Dańdówka).

               Honorowy Patronat sprawują: Poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek

                                                        Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński

Współorganizatorzy:

Ewa Szota – Przewodnicząca Rady Miejskiej Sosnowca

Paweł Wojtusiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Pogoda -Mendakiewicz – Radna Rady Miejskiej

Piotr Dudek – Radny Rady Miejskiej

Kamil Wnuk – Radny Rady Miejskiej

SZCZEGÓŁY JUŻ WKRÓTCE!    Zapraszamy z kolorowymi balonikami! 🙂

Konkurs językowy z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych

Termin dostarczenia pracy: 27 wrzesień 2021

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

Cel:
– promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

-propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki.

Regulamin:

Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie i wykonują plakat w formacie A3 lub większym.

Pracę można wykonać dowolną techniką. Pracę należy wykonać samodzielnie, bez udziału osób trzecich. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

Klasy I – III: uczniowie wykonują logo „Europejskiego Dnia Języków Obcych” zatytułowane „The European Day of Languages”

Klasy IV- VI: uczniowie wykonują plakat reprezentujący kulturę kraju europejskiego zarówno w języku polskim, jak  i angielskim, używając prostych zwrotów oraz słownictwa. W  tytule proszę podać nazwę kraju w j. angielskim.

Klasy VII – VIII: uczniowie wykonują plakat reprezentujący kulturę europejskiego kraju w języku angielskim, używając zdań złożonych oraz zaawansowanego słownictwa. Tytuł powinien być stworzony przez autora pracy w j. angielskim.

Prace należy dostarczyć do p. Małgorzaty Musiał lub p. Izabeli Szczepańskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału. Życzymy powodzenia.

Nauczyciele j. angielskiego

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się stacjonarnie.

Poniedziałek 6 września 2021r

KlasaWychowawcaGodzinaSala
1p. Woźniak16:3023
2p. Recław16:3021
3ap. Banasik16:3024
3bp. Wasiak16:3022
4p. Traczyk16:303
5p. Kubala16:3013
6p. Szczepańska16:301
7ap. Kaźmierczak16:302
7bp. Musiał17:0011
8ap. Malus16:304
8bp. Gil16:3012

Zebranie przedstawicieli trójek klasowych odbędzie się o godzinie 17:30 w stołówce szkolnej.

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnymi zachorowaniem z powodu SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu

Cele wprowadzenia procedury

 1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby.
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniem z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej.
 3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu zachorowania z powodu koronawirusa.

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne na temat koronawirusa

 1. Wirus przenosi się:
 • bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 • pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.
 1. Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zachorowania z powodu koronawirusa (SARS-CoV-2):
  • Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa LUB osób ze styczności z zakażonym.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:

 • Kryteria kliniczne;

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 • Kryteria epidemiologiczne:

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2

 – miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym 

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

 1. Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

ROZDZIAŁ II

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna ma na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Wyróżniamy następujące fazy profilaktyki zdrowotnej:

 • profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i działania na terenie szkoły,
 • profilaktyka pierwotna (I faza) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka – działania na terenie szkoły,
 • profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie,
 • profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

ROZDZIAŁ III

Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania uczniów ich rodziców oraz nauczycieli, pracowników szkoły:

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania uczniów szkoły:

1.1. W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, lub, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. Uczeń wraz z sekretarzem szkoły/ dyrektorem przechodzi do wyznaczonego miejsca – izolatki, tam ma mierzoną temperaturę ciała. Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczucie dziecka i prosi o odebranie dziecka ze szkoły.

1.2. Każdy uczeń ma obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

1.3. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

1.4. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 2 m. odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można ulec zakażeniu.

1.5. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

1.6. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

1.7. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

1.8. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

1.9. Należy unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

1.10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

1.11.Nie pić napojów z nikim innym z tej samej butelki, nie dawać „gryza” jedzenia nikomu, nie częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka – palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:

2.1. W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka. 

2.2. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2.3. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

2.4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 2 m. odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

2.5. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

2.6. Dziecko będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – rodzic NIE powinien posyłać do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

2.7. U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną – NIE należy od razu podejrzewać u niego zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o zdrowie dziecka NIE należy posyłać go do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

2.8. Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

2.9. Unikać podawania dziecku do spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

2.10.Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

2.11.Dbać o odporność dziecka- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

2.12.Rodzic przypomina dziecku, żeby nie piło picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawało „gryza” jedzenia nikomu, nie częstowało nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka – palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).

2.13.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów szkoły.

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników pedagogicznych szkoły:

3.1. W momencie złego samopoczucia dziecka nauczyciel/ wychowawca natychmiast zgłasza fakt dyrektorowi szkoły,

3.2. Wychowawca klasy ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem, zapisując tą lekcję w dzienniku lekcyjnym klasy.

3.3. Nauczyciel przypomina uczniowi, że ma on obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

3.4. Nauczyciel ma obowiązek po każdej lekcji umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.

3.5. Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3.6. Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości Należy zachować co najmniej 2 m. odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można ulec zakażeniu.

3.7. Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

3.8. Nauczyciel przypomina uczniowi, żeby nie pił picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawał „gryza” jedzenia nikomu, nie częstował nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).

3.9. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny, czyli środowiska, w którym stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz produkty metabolizmu (CO2, para wodna, zapachy) będą utrzymywane na dopuszczalnym poziomie.

3.10.Nauczyciel będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

3.11.Chory nauczyciel i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 3.12.Nauczyciel mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

3.13.Unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

3.14.Dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

3.15.Nauczyciel po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych szkoły:

4.1. Pracownicy niepedagogiczni widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur zapobiegających zarażeniom koronawirusem mają obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem.

4.2. Pracownicy niepedagogiczni przypominają uczniowi, że ma on obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

4.3. Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdej  grupie opuszczającej salę i przechodzącej do innego pomieszczenia zdezynfekować ławki i krzesełka w każdej klasie oraz klamki w drzwiach.

4.4. Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdej przerwie śródlekcyjnej zdezynfekować toalety uczniowskie, nauczycielską oraz poręcz klatki schodowej.

4.5. Pracownik niepedagogiczny- kucharka ma obowiązek prowadzić działania dezynfekcyjne w pomieszczeniach kuchni i jadalni..

4.6. Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym działaniu dezynfekcyjnym umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.

4.7. Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym działaniu dezynfekcyjnym odnotować dezynfekcję własnoręcznym podpisem na karcie działań dezynfekcyjnych w szkole.

4.8. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

4.9. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości Należy zachować co najmniej 2 m. odległości z osobą, która kaszle, kicha  i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można ulec zakażeniu.

4.10.Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

4.11.Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny, czyli środowiska, w którym stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz produkty metabolizmu (CO2, para wodna, zapachy) będą utrzymywane na dopuszczalnym poziomie.

4.12.Pracownik niepedagogiczny będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

4.13.Chory pracownik niepedagogiczny i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

4.14.Pracownik niepedagogiczny mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

4.15.Unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

4.16.Dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

4.17.Pracownik niepedagogiczny po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych- higienistka szkolna:

5.1.Pielęgniarkę szkolną obowiązują zapisy dotyczące pracowników niepedagogicznych zapisanych w punktach 4.1.– 4.17

5.2.Pielęgniarka szkolna ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem. 

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania dyrektora szkoły:

6.1. Dyrektora szkoły obowiązują zapisy dotyczące pracowników pedagogicznych zapisanych w punktach 3.1.– 3.17.

6.2. Dyrektor apeluje do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

6.3. Dyrektor zwraca uwagę, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.

6.4. Dyrektor informuje ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

6.5. Dyrektor nie organizuje wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.

6.6. Dyrektor informuje rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa, miało kontakt z osobą zarażoną i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w Sosnowcu, zgłosił się do oddziału zakaźnego.

6.7. Dyrektor sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaje kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6.8. Dyrektor w przypadku dodatkowych wątpliwości dzwoni na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590.

6.9. Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego/ miał kontakt bezpośredni z osoba zarażoną w ciągu ostatnich 14 dni: zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

1) Dyrektor szkoły bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sosnowcu.

2) W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

3) Dyrektor szkoły o tym fakcie powiadamia również organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty we Katowicach.

4) Po uzgodnieniach z wymienionymi instytucjami w sytuacji kryzysowej dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia lekcyjne w szkole do stwierdzenia przez odpowiednie instytucje braku zagrożenia zachorowaniem wywołanym koronawirusem.

6.10. Zapewnienie dzieciom, pracownikom szkoły odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (warunki techniczne – dostęp mydła antybakteryjnego, środków dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i ręczników papierowych; właściwy plan higieny i jego egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności).

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI

Jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Skip to content