Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno­stek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza­niem COVID-19 przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach sys­temu oświaty do dnia 26 kwietnia 2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z za­grożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

            W związku z zamknięciem szkół od 16.03.2020r. bardzo prosimy o śledzenie informacji przesyłanych do Państwa  poprzez dziennik elektroniczny. W utworzonej na stronie szkoły zakładce pt. NAUKA ZDALNA znajdziecie Państwo również informacje i materiały do samodzielnej pracy w domu dla uczniów.

Dyrekcja SP 13 w Sosnowcu