W  MIESIĄCU  MARCU 2021

WYNOSI:

23 dni x 3,70= 85,10

Wpłaty należy dokonywać do 10 -go każdego miesiąca

OD NIETERMINOWYCH WPŁAT  NALICZANE BĘDĄ USTAWOWE ODSETKI

Proszę o terminowe wpłaty !!!

Wysokość wpłaty w danym miesiącu zamieszczana jest  na stronie internetowej szkoły

Ewentualne odliczenia będą przekazywane przez kierownika świetlicy indywidualnie lub  jako wiadomość przez dziennik elektroniczny