WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Caritas

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas. Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Jego członkowie  angażują się w liczne akcje pomocy: zbiórki żywności, przyborów szkolnych, zbiórki na rzecz Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka oraz wszelkie akcje na rzecz pomocy potrzebującym w środowisku lokalnym.

Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas:

Podstawowym celem Koła jest praktyczna realizacja chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość i rasę. Celem równorzędnym jest kształtowanie wśród członków Kół postawy otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw
w środowiskach, w których działają Koła.Cele członkowie Kół realizują przez podejmowanie konkretnych zadań w szkole, parafii i środowisku lokalnym i obejmują w szczególności:

 • Organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi ubogich, chorych i cierpiących.
 • Pogłębienie świadomości obowiązku czynienia dzieł miłosierdzia wobec bliźnich.
 • Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Zachęcanie uczniów do twórczego i pomysłowego działania w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
 • Wdrożenie do chrześcijańskiego przeżywania codzienności, trudności życia, budowania nadziei.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły, grupy koleżeńskiej, społeczeństwa.
 • Kształtowanie chrześcijańskiej postawy przy rozwiązywaniu trudnych problemów dzisiejszego świata: głodu, chorób, cierpienia.
 • Zapoznanie z tekstami biblijnymi oraz dokumentami Kościoła odnoszącymi się do dzieł miłości i miłosierdzia
 • Szerzenie idei wolontariatu
 • Stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
 • Współdziałanie w zakresie działań pomocowych z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Jakie korzyści przynosi istnienie SKC?

 • Uczy miłości bliźniego
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
 • Pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły..
 • Uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych.
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności.
 • Uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę.
 • Wpływa na zmianę postaw.
 • Umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji na wyższe szczeble edukacji.
 • Sprzyja uzyskaniu wyższej oceny ze sprawowania.
 • Umożliwia udział w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.
Skip to content