Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu informuje, iż zgodnie z najnowszą nowelizacją Rozporzą­dzenia MEN  przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach została przedłużona do 7 czerwca. Jednocześnie nowe rozporządzenie daje możliwość:

  1. od 18 maja 2020r. prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie ,
  2. od 25 maja 2020r. udziału uczniów z klas I-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, które organizowane będą zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/
  3. od 25 maja 2020r. udziału uczniów klas VIII w konsultacjach na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty,
  4. od 1 czerwca 2020r. udziału uczniów pozostałych klas w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

O możliwości udziału w zajęciach i konsultacjach, a także terminach i zasadach ich przeprowadzania, będziemy informować na bieżąco Rodziców uczniów poszczególnych klas przez dziennik elektroniczny.

                                                                                     Dyrekcja SP 13