OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU
       GRUDNIU WYNOSI:
             15 X 3,70= 55,50
Termin płatności do 10-go grudnia