WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Historia

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

Najwcześniejsza (na obecną chwilę) informacja o szkole na Dańdówce pochodzi z dokumentów osobowych Bronisławy Pindor. Zatrudniona ona była od 1 września 1911 r. w jednoklasowej prywatnej szkole powszechnej przy kopalni „Jerzy” na Dańdówce (od 1928 r. kopania „Niwka”). Placówka funkcjonowała wtedy w budynku prywatnym. Część dzieci z Dańdówki uczęszczała do szkoły powszechnej mieszczącej się w budynku „Lutnia” na Niwce. Z myślą o tych dzieciach inżynier kopalni „Jerzy” Bolesław Krupiński (zatrudniony w kopalni od 1914r.), zamówił za prywatne pieniądze projekt nowej szkoły. Decyzja ta podyktowana była coraz większą ciasnotą szkoły w „Lutni” wynikającą ze stale zwiększającej się ilości uczniów. Nową siedzibę szkoły wybudowano na Dańdówce przy wydatnej pomocy kopalni. Inżynier Krupiński objął patronat nad placówką, traktując ją jako podopieczną kopalni.

Szkołę oddano do użytku w roku 1919. Był to budynek I-piętrowy, wybudowany z kamienia(stoi do dnia dzisiejszego przy ul. Wojska Polskiego 140, naprzeciwko dworca PKP Dańdówka). Placówka ruszyła jako 7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna.

Do dnia 31 sierpnia 1925r. szkoła utrzymywana była przez Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych w Sosnowcu. Dopiero 1 listopada 1925 r. placówkę przejęła gmina. Do tego czasu (czyli przez dwa miesiące) nauczyciele pracowali nie pobierając wynagrodzenia.

Jedną z pierwszych kierowniczek placówki, po przejęciu jej przez gminę była Stefania Drzewiecka, która kierowała szkołą do 1928 r. Jej następcą był Leon Nowak, pełniący obowiązki kierownika placówki do 1933 r. Przez krótki okres, w czasie choroby Leona Nowaka w roku 1932 od stycznia do kwietnia obowiązki kierownika placówki pełniła Bronisława Pindor.

Od roku szkolnego 1933/1934 kierownictwo szkoły objął Władysław Chmielewski i pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 1937r. W 1937 r. na pieczęci szkoły widniała nazywa: 7-mio klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Dańdówce poczta Niwka pow. Będzin. Przez pięć miesięcy, tj. od 1 września 1937r.
do 31 stycznia 1938 r. szkołą kierowała ponownie Bronisława Pindor. Od 1 lutego 1938 r. do wybuchu
II wojny światowej na stanowisku kierownika zatrudniony był Władysław Furgalski.

Po wybuchu wojny zajęcia szkolne zostały zawieszone. Na otwarcie szkół zezwolono w kwietniu 1940 r. Szkoła ruszyła 17 czerwca jako placówka 7-klasowa z polskim językiem wykładowym. Funkcjonowała w swoim budynku do roku 1942, kiedy to został on zabrany na obóz dla jeńców. Placówkę przeniesiono do ciasnych i ciemnych pożydowskich sklepów. Kierownikiem placówki
od 14 czerwca 1940 r. do 31 stycznia 1945 r. był Mieczysław Kozakiewicz.

Po wyzwoleniu naukę w szkolę rozpoczęto 12 lutego 1945r., ale już od 3 lutego na kierownika placówki powołano Bronisławę Pindor, której powierzono zorganizowanie i uruchomienie szkoły. Funkcję tę pełniła do końca listopada 1946r.

W okresie od dnia 1 grudnia 1946 r. do 31 sierpnia 1949 r. funkcję kierownika szkoły pełnił Antoni Szczęśniak. Od dnia 20 stycznia 1949 r. Uczestniczył on w Kursie Administracyjno – Pedagogiczno – Społecznym w Łodzi. W czasie jego nieobecności obowiązki kierownika szkoły pełniła Eugenia Wesoła. Po ukończeniu kursu Antoni Szczęśniak nie powrócił już do szkoły na Dańdówce. Z dniem 1 września 1949 r. przeszedł do pracy w Inspektoracie Szkolnym w Będzinie. Funkcję kierownika szkoły pełniła
do 31 stycznia 1950r. Eugenia Wesoła. Następnie od 1 lutego 1950r. do 31 lipca 1954r. szkołą kierował Władysław Zgryz.

Od roku 1953 do momentu włączenia Dańdówki w granice administracyjne miasta Sosnowiec, szkoła otrzymała numer 13. W połowie roku szkolnego 1953/1954 Szkoła nr 13 przyjęła pod swój nadzór filię Szkoły Podstawowej nr 18 mieszczącą się przy ul. Fabrycznej i prowadziła ją do zakończenia roku szkolnego 1956/1957. Społeczną kierowniczką filii była Jadwiga Madej. Od września 1957 filia ruszyła jako samodzielna placówka pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu.

W Szkole Podstawowej nr 13 od 1 września 1954r. funkcję kierownika pełnił Marian Kos. Następnym kierownikiem od 1 września 1958 do 31 sierpnia 1962r. był Stefan Haczyk.

W szybko rozbudowującym się osiedlu Dańdówka „stara” szkoła powoli przestawała mieścić coraz większą liczbę dzieci. W tym celu, w baraku na Osiedlu „Przyszłość” przy ul. Wrzosowej (obecnie nr 10), otwarto w roku 1956 filię szkoły dla dzieci klas 1-3. Rozpoczęto także starania o budowę nowej placówki. Z chwilą oddania do użytku nowego budynku szkolnego przy ul. Jedności w dniu 8 lutego 1961r. filię zlikwidowano. Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego Nr/1/120/60 z dnia 12 października 1960r. szkole nadano imię Tomasza Bando.

W okresie od 1 września 1962r. do 31 sierpnia 1972r. funkcję kierownika szkoły pełniła Maria Baldy. Z dniem 1 września 1972r. dyrektorem szkoły został Sławomir Ćwikła. Tego samego dnia w budynku „Trzynastki” zostało otwarte V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego.

Od września 1978r. w budynku szkoły umieszczona została Zasadnicza Szkoła Budowlana Przyzakładowa nr 2 Kombinatu Budownictwa Ogólnego „Zagłębie”, Technikum Budowlane oraz Policealne Studium Budowlane. Zajęcia odbywały się od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora. Z każdym rokiem przybywało coraz więcej uczniów, przez co szkoła stawała się coraz bardziej ciasna. Do dnia 31 sierpnia 1981r. dyrektorem wszystkich szkół był Sławomir Ćwikła.

Od września 1981r. w budynku „Trzynastki” przestało funkcjonować V LO, które decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach Nr O.W. – 5090/13/81 zostało zamknięte.

Od 1 września dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13 została Elżbieta Kozłowska (po mężu Lubieniecka). Wszystkie szkoły budowlane połączone zostały w Zespół Szkół Budowlanych nr 2
w Sosnowcu pod osobnym kierownictwem. Zespół ten pozostał w budynku przy ul. Jedności aż do września 1984r., kiedy to przeniósł się do budynku przy ul. Ormowców 5a (obecnie Franciszkańska).

Od dnia 1 września 1987r. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13 została Krystyna Wajda i pełniła
tę funkcję do 31 grudnia 1991r. Od 1 stycznia do 14 lutego 1992r. obowiązki dyrektora placówki pełniła Mariola Szczepańska, a następnie stanowisko dyrektora powierzono Zbigniewowi Byszewskiemu.

Liczba dzieci w szkole stale się powiększała, czego skutkiem była, od roku szkolnego 1993/1994, nauka na 2 zmiany. W okresie od roku 1994 do 2005 dzieci klas młodszych oraz odziały zerowe Szkoły Podstawowej nr 13 uczyły się w salach Przedszkola nr 24 przy ul. Jodłowej.

Uchwałą Rady Miasta nr 78/VII/99 z dn. 25 lutego 1999r. ośmioletnią szkołę podstawową przekształcono od 1 września 1999r. w publiczną szkołę sześcioletnią. Dyrektorem szkoły została Hanna Ograbek. Dotychczasowy dyrektor ,,podstawówki” Zbigniew Byszewski został dyrektorem uruchomionego w tym samym budynku (od 1 września 1999r.) Gimnazjum nr 2.

Od dnia 1 września 2002r. Szkołę Podstawową nr 13 i Gimnazjum nr 2 połączono w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, którym kierował dyrektor Zbigniew Byszewski. Hanna Ograbek została zastępcą dyrektora całego Zespołu.

Z dniem 9 lutego 2015r. Zbigniew Byszewski rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu jako Naczelnik Wydziału Edukacji i jednocześnie został Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Edukacji. Funkcję dyrektora ZSO nr 9 do 31 sierpnia 2016r. pełniła Hanna Ograbek. Z dniem 1 września 2016r. Mariusz Musiał został dyrektorem ZSO nr 9.

W związku z wprowadzoną reformą edukacji z dn. 1 września 2017r. gimnazja zaczęto ,,wygaszać”.
W efekcie zmian ostatni rocznik ukończył naukę w czerwcu 2019r. Siedzibę szkoły przekształcono
z ,,sześciolatki” w ośmioletnią szkołę podstawową. Funkcję dyrektora pełnił Mariusz Musiał,
a wicedyrektora Małgorzata Woźniak – Kutek, którą zastąpiła od kwietnia 2021r. Fabiana Bartela.

Od 1 września 2021r. pełniącą obowiązki dyrektora została Fabiana Bartela, natomiast na wicedyrektora powołano Barbarę Hajewską – Drab.

Od 1 września 2022r dyrektorem szkoły została Fabiana Bartela, natomiast na wicedyrektora powołano Ewę Konieczną. Od września 2023 r. wicedyrektorem została Żaneta Łuczak.

Skip to content