Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Realizacja projektu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 2
/
informacja dla rodziców uczniów klas II /

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r :

 §21a 1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym , planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu , z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania  :

– wybranie tematu projektu edukacyjnego;

– określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

– wykonywanie zaplanowanych działań;

– publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6.Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach , uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego , dyrektor gimnazjum  może zwolnić ucznia z realizacji projektu . Wtedy na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ,,zwolniony” lub ,,zwolniona”.