Doradca zawodowy

Godziny pracy doradcy zawodowego:
Środa: 8:50-9:50
Czwartek: 9:45-10:45

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy – udziela pomocy (młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy) w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

Jak efektywnie się uczyć?

Praktyczny poradnik dla uczniów

Uczymy się w celu osobistego rozwoju, nabywania wiedzy, zdawania egzaminów, sprawdzianów, testów itp. Rodzi się stres, obawa przed porażką, co negatywnie wpływa na wykorzystanie nabytej wiedzy. Co zrobić by nauka była efektywna a czynnik stresu zminimalizować.

 1. Ucz się odpowiednio wcześniej. Podziel materiał na ilość dni, ostatni dzień poświęć na powtórki. Mózg też ma swój limit, mniejsze części zapamięta z łatwością. Nauka po kilka godzin nie jest efektywna. Uczenie się rano jest najbardziej efektywne, nocami najmniej efektywne.
 2. Podczas uczenia się rób przerwy. Nawet 5 minut powoduje, że mózg odpoczywa. Optymalny czas nauki to 45 minut, jeśli uczysz się dłużej np. 90 minut zrób przerwę 20 minutową.
 3. Dobrze zaplanuj naukę. Zrób plan dnia, uwzględnij czas na naukę, odpoczynek, szkołę, sen, czynności codzienne, obowiązki, higienę itp.
 4. Zgodnie z prawem Murphy’ego czynności zajmują zawsze wiele więcej czasu niż zaplanowaliśmy – pamiętaj o tym organizując sobie dzień. Tu sprawdza się metoda 60 na 40 planuj 60 procent swojego czasu a 40 procent pozostaw na sprawy niezaplanowane.
 5. Koncentruj się w 100 % na tym, co robisz w danej chwili. Pamiętaj, by podczas nauki nic nie odwracało twojej uwagi. Wyłącz tv, komputer, radio, zamknij okna gdy hałasy dobiegają z zewnątrz, nie baw się telefonem itp.
 6. Rób częste powtórki: po nauce do 10 minut; po upływie godziny; po dobie; po 48 godzinach; po tygodniu; po miesiącu; po 6 miesiącach (po tych zabiegach wiedzą jest osadzona w pamięci długotrwałej)
 7. Rób notatki, wypisuj hasła, meritum, stosuj kolory, znaki graficzne, rysunki, schematy, wykresy, mapy myśli; nasz mózg to lubi J
 8. Pamiętaj trening czyni mistrza
 9. Pamiętaj o odpowiedniej diecie. Jedz warzywa, owoce, chude mięso itp., unikaj słodyczy, tłustych potraw, jedzenia typu fast food, słodzonych i gazowanych napojów, alkoholu itp.
 10. Pij duuużo wody! Najlepiej niegazowanej. Min 1,5 litra dziennie a najlepiej 2,5 litra. Nasz mózg składa się z 75 -80 % z wody, nasze ciało z 60 – 70 %, więc im więcej wody pijesz tym lepiej działa nasz organizm i szybciej zapamiętujesz wiedzę.
 11. Poznaj swój styl uczenia się ( słuchowiec, wzrokowiec, kinestetyk, mieszany). Wykonaj badanie na styl uczenia się, np. poszukaj go w Internecie.
 12. Wysypiaj się, powinieneś/ powinnaś spać  7 – 8 godzin na dobę. Podczas snu nasz organizm się regeneruje. Naprawia uszkodzenia, porządkuje i  zapamiętuje zebrane w ciągu dnia informacje.  

Opracowała Monika Koba – doradca zawodowy

 

ULOTKA DORADCY ZAWODOWEGO

Możliwości kształcenia zawodowego.

Uczniowie obecnych klas III i II gimnazjum, jak również uczniowie aktualnych klas VII będą mogli kontynuować naukę w Liceum ogólnokształcącym, Technikum lub Szkole Branżowej I stopnia.

Z perspektywy rynku pracy i oczekiwań pracodawców warto zastanowić się nad kształceniem zawodowym, które pozwoliłoby wprowadzić na rynek pracy różnych specjalistów, tak oczekiwanych przez pracodawców i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę.

TECHNIKUM

Jest szkołą szczebla średniego o profilu technicznym, obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej dla klas gimnazjalnych lub szkoły ponadpodstawowej dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej. Technikum trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum, a 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej. W zawodach technicznych są wyszczególnione 2 kwalifikacje zawodowe. Uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, oraz przedmiotów zawodowych wraz
z zajęciami praktycznymi. Uczniowie zadają egzaminy zawodowe potwierdzające ich kwalifikacje w zawodzie (2 kwalifikacje), oraz egzamin maturalny, który uprawnia uczniów do kontynuowania nauki w uczelniach wyższych. Absolwenci technikum po zdaniu egzaminów mogą rozpocząć pracę zawodową, mogą kontynuować naukę na studiach dziennych, lub pracować i studiować zaocznie.

SKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA i II STOPNIA

Jest to szkoła, która kształci w wybranym przez ucznia zawodzie. Zawody w szkole branżowej I stopnia posiadają jedną kwalifikację zawodową. Nauka w szkole dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych trwa 3 lata. Uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz mają zajęcia praktyczne. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie zyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość

– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tym samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich. 

W każdym zawodzie wyodrębniono grupy umiejętności, które nazywamy kwalifikacjami. Na 1 kwalifikację składa się kilka przedmiotów zawodowych. Opisują one to czego oczekują pracodawcy, czego trzeba się nauczyć. Zawody składają się z 1 kwalifikacji w szkole branżowej I i z 2 w technikum. Każda kwalifikacja kończy się egzaminem. Osiągnięcie potwierdza dyplom lub certyfikat wydany przez uprawnioną instytucję po zdaniu egzaminu. 

 

Sprawozdanie z realizacji Mini Targów Edukacyjnych
w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu z oddziałami gimnazjalnymi.

W dniu organizowanych zebrań z rodzicami 19.03.2018 r. na terenie naszej szkoły zorganizowałam Mini Targi Edukacyjne. Na targi zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Sosnowca. Głównymi beneficjentami targów byli uczniowie klas III i II gimnazjum oraz uczniowie klasy VII szkoły podstawowej wraz z rodzicami.
           Zainteresowani uczniowie i rodzice mieli okazję zapoznać się
z pełną ofertą edukacyjną szkół, poznać rodzaje szkół i kierunki kształcenia oraz porozmawiać z ich przedstawicielami.

 

Sprawozdanie z prelekcji dla rodziców  pt. „Możliwości kształcenia zawodowego.”

W  dniu 19.03.2018 r.

zaproszono rodziców klas III gimnazjum oraz klasy VII SP na prelekcję  pt. „Możliwości kształcenia zawodowego”. Prelekcję wygłosiła Monika Koba – dorad

ca zawodowy Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu.

Rodzice zostali zapoznani z możliwością kształcenia w szkole technicznej, szkole branżowej I stopnia oraz poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Przekazano im również informacje na temat aktualnych tendencji na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.

Rodzice uczniów otrzymali ponadto przygotowane przez doradcę zawodowego materiały informacyjne na ten temat.