Biblioteka

 

Biblioteka

W roku szkolnym 2020/2021 biblioteka szkolna jest czynna codziennie:

Poniedziałek – 11:00 – 12:35

Wtorek 8:55 – 12:35

Środa 8:55 – 12:35

Czwartek 9:30 – 11:35

Piątek 9:30 – 13:35

mgr Angelika Woźniak

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu.

p_9287_1

 

Postanowienia ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice bądź opiekunowie uczniów.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki (wypożyczalni i czytelni) i godzinami jej otwarcia.
 3. Pierwsze wypożyczenie książki w roku szkolnym jest równoznaczne z uzyskaniem statutu czytelnika i zaakceptowaniem regulaminu.
 4. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku i udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 5. Godziny otwarcia biblioteki wywieszone są w ogólnodostępnych miejscach.
 6. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho nie przeszkadzając innym.
 7. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zakaz spożywania napojów i jedzenia oraz używania telefonów komórkowych.
 8. Wszyscy użytkownicy dbają o ład i porządek
 9. W bibliotece obowiązuje obuwie zmienne.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką podpisując kartę obiegową.

Regulamin wypożyczalni

 

 

 1. Książki, czasopisma czytelnik może wypożyczyć tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca.
 3. Lektura szkolna może być wypożyczona na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres. Uczeń, który nie zwrócił wypożyczonej lektury, nie może otrzymać następnej.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów lub olimpiad mogą wypożyczyć większą ilość książek.
 5. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 6. Wypożyczone książki należy szanować.
 7. Nie można wypożyczonych książek przekazać innym osobom.
 8. W wypożyczalni obowiązuje częściowy dostęp do półek tylko pod nadzorem nauczyciela – bibliotekarza.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycje o podobnej wartości.
 10. Jeżeli odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik powinien dostarczyć inną pozycję o podobnej wartości i tematyce.
 11. Wszystkie wypożyczone książki powinny zostać zwrócone do 15 czerwca każdego roku szkolnego.

Regulamin czytelni

biblioteka (1)

 1. Czytelnia otwarta jest w godzinach pracy biblioteki.
 2. Uczniowie przebywający w czytelni są pod opieką nauczyciela- bibliotekarza lub nauczyciela dyżurującego.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia się do nauczyciela- bibliotekarza lub nauczyciela dyżurującego i wpisanie się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 4. Książek nie wolno niszczyć, robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.)
 5. Korzystanie z płyt CD-ROM odbywa się w bibliotece i na terenie szkoły. Materiały te nie są wypożyczane
 6. Uczniowie nie uczęszczający na religię/etykę przebywają w czytelni. Muszą zgłosić się do nauczyciela – bibliotekarza lub nauczyciela dyżurującego i wpisać się do zeszytu obecności.
 7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wyposażenia biblioteki i czytelni.
 8. Użytkowników biblioteki i czytelni obowiązuje kulturalne zachowanie.

 

II Zestaw obowiązujących lektur szkolnychbiblioteka_4

Szkoła Podstawowa:

 

spotkanie

Bibliotekarz w ciągu roku szkolnego w porozumieniu z polonistami lub wychowawcami klas organizuje wyjścia do Miejskich Bibliotek Publicznych. W bibliotece szkolnej organizowane są różne konkursy i imprezy czytelniane. Bibliotekarz udziela indywidualnego instruktarzu osobom korzystającym ze zbiorów bibliotecznych oraz pomaga w uzupełnianiu informacji o poszukiwanej książce przez czytelnika w innych bibliotekach.

Biblioteka szkolna współpracuje z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalno – oświatowymi w zakresie edukacji czytelniczo – medialnej.

III Regulamin wypożyczania i zwrotu podręczników szkolnych

* Podręczniki  SP są wydawane przez bibliotekę szkolną.