REKRUTACJA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Dostarczanie dokumentów do szkół ponadpodstawowych

Dokumenty do szkół ponadpodstawowych należy dostarczyć osobiście lub przy pomocy podpisu elektronicznego/profil zaufany. Nie należy wysyłać dokumentów pocztą tradycyjną.

Drodzy Uczniowie / Rodzice kl. 7 i 8

Szkoły Podstawowej nr 13

DNI OTWARTE TECHNIKUM nr 3 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w SOSNOWCU

W tym tygodniu – w dniach od 15.06.2020 r. do 20.06.2020 r. , w ustalonych godzinach – możliwość zwiedzania przez kandydatów do szkół NOWYCH PRACOWNI do nauki zawodu z branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66.

Proszę nie zapomnieć o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa (maseczki).

Serdecznie Was ZAPRASZAMY !

Dni otwarte Technikum nr 3 – CKZIU od 15.06 Grota Roweckiego 66 – pracownie

W tych dniach po pracowniach oprowadzać Was będą nauczyciele z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, uczący przedmiotów z branży gastronomicznej i turystyczno- hotelarskiej.

Dni otwartych drzwi – godziny

Data w godzinach

15.06 PONIEDZIAŁEK 16:00- 18:00

16.06 WTOREK 16:00- 18:00

17.06 ŚRODA 16:00- 18:00

18.06 CZWARTEK 16:00- 18:00

19.06 PIĄTEK 16:00- 18:00

20.06 SOBOTA 10:00-12:00

INFORMACJA  PIERWSZA (OFERTA):

VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego   ul.Kisielewskiego 4B

41-219 Sosnowiec tel.32/2938139 e-mail: lo7@sosnowiec.edu.pl www.baczyn.edu.pl

Oferta VII LO im Baczyńskiego. Prezentacja oferty szkoły, link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=CppPoarA-EQ

Adres strony dotyczącej rekrutacji z prezentacją szkoły: http://www.zso14.edu.pl/nabor/

Ulotka informacyjna, plik pdf:file:///C:/Users/Dom/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Ulotka-Baczyn-2020%20(1).pdf

Ciekawa oferta kształcenia:

-klasa policyjno-prawna,

-klasa wojskowa,

-klasa trenera personalnego

Klasa trenera personalnego jest dla osób, które preferują prozdrowotny styl życia, chcą lepiej poznać swoje ciało i umysł, pokazać swoje możliwości w pracy z innymi osobami. Niezbędną wiedzę oraz umiejętności ucznia zapewnią liczne szkolenia,  warsztaty, wyjazdy tematyczne, wyjścia do wielu profesjonalnych siłowni i klubów sportowych, W tej klasie każdy zapozna się z rynkiem usług sportowych, fitness, pozna pracę trenerów personalnych i przede wszystkim zdobędzie niezbędne doświadczenie szczególnie pomocne dla  chcących w przyszłości kontynuować swoją karierę sportową lub trenerską. Klasa trenera personalnego to świetne połączenie zabawy ze zdobywaniem wiedzy. Organizowane przez szkołę konwencje fitness umożliwiają nam zaprezentowanie swoich możliwości w połączeniu z super imprezą przy muzyce. Nasi instruktorzy to wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem. Ponadto szkoła posiada swoją profesjonalną bazę dydaktyczno  sportową oraz współpracuje z uczelniami  wyższymi. Wielu naszych absolwentów podjęło pracę jako trener personalny.

Klasa policyjno- prawna jest ofertą skierowaną do młodzieży, która chce poznać lub przygotować się do pracy w służbach porządku publicznego: policja, ochrona, służba celna, więzienna i inne. W toku nauki uczeń będzie doskonalić swoją sprawność fizyczną, poznawać podstawy samoobrony, zdobywać podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego i wykroczeń, psychologii, budowy broni. Zapewniona jest możliwość uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, poligonach, obozach tematycznych prowadzonych przez nauczycieli oraz policjantów. Liczne szkolenia strzeleckie i taktyczne, zawody sportowe i proobronne przygotowane specjalnie dla młodzieży z klas policyjnych są okazją dla każdego kto chce sprawdzić swoje możliwości. Oprócz ogólnego wykształcenia absolwent klasy policyjnej będzie przygotowany do podjęcia nauki w szkołach policyjnych (teoretycznie i praktyczniepróby sprawnościowe i tory przeszkód) oraz pomoże w rekrutacji do wielu innych formacji mundurowych. Klasa policyjno- prawna funkcjonuje pod patronatem Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Klasa wojskowa jest świetnym wyborem dla tych osób które chcą się sprawdzić  pod kątem służb mundurowych oraz pod względem wytrzymałości fizycznej i psychicznej poprzez liczne poligony, obozy, kursy, szkolenia paramilitarne i wyjazdy tematyczne. Przewidziano wiele zajęć praktycznych: strzelanie, pierwsza pomoc taktyka, samoobrona, musztry. Zajęcia teoretyczne to m.in. budowa broni, pieśni patriotyczne, zagadnienia związane z wojskowością. W klasach mundurowych zawsze panuje przyjazna atmosfera, a po kilku wyjazdach uczniowie czują się jak w rodzinie. Po zaliczeniu poligonów oprócz niezapomnianych wrażeń, każdy uczestnik dostaje certyfikat, a zdobyte doświadczenie będzie pomocne przez całe życie. Klasa wojskowa jest po prostu świetna i polecamy ją każdemu. To już 15 lat tradycji w Baczynie !!! Nasza doświadczona kadra nauczycielska to czynni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoła współpracuje z jednostkami wojskowymi m.in. 13 Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej w Katowicach Centrum Szkolenia Wojsk Chemicznych we Wrocławiu

__________________________________________________________________________

INFORMACJA  DRUGA – WAŻNA   INFORMACJA

MINISTERSTWO EDUKACJI  NARODOWEJ dnia 19.05.2020 opublikowało

„Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021”

 Link do informacji MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 Prezentacja pdf do informacji :file:///C:/Users/Dom/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r%20(1).pdf

 WAŻNY ZAŁĄCZNIK:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 , pełna informacja pod linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/b90e8039-e099-48d1-944a-6cdfe72450d1

DRODZY UCZNIOWIE /RODZICE/ WYCHOWAWCA KL.VIII-ej

Przestawiam ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, który dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,           w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

·       od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

·       od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Uwaga: Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

·       do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

·       do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki będą mogły być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej !!!

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych)będzie można odbywać  za pomocą stron internetowych tych jednostek !!!

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oferta budowlanki: https://view.genial.ly/5eddf7a973270e0d78bd798f

08.06. Rekrutacja

W dniach 15-20 czerwca 2020 roku na terenie CKZiU ul. Roweckiego 64 będą organizowane Dni Otwarte. Adresatami są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i ich rodzice. Spotkania z nauczycielami przedmiotów zawodowych odbędą się:

15 – 19 czerwca br. w godzinach: 16.00 – 18.00

20 czerwca br. w godzinach: 10.00 – 12.00

Przychodząc w tym czasie do CKZiU będzie możliwość obejrzenia nowych pracowni oraz porozmawiania o specyfice edukacji w zawodach w których kształcimy.

21.05.2020r. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

21.05.2020r. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

21.05

19.05 – Harmonogram rekrutacji 2020 2021 – prezentacja

18.05

received_258309401967856

„Informacja dla rodziców uczniów klas ósmych zainteresowanych przyjęciem do klas pierwszych w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego im. J. Kilińskiego oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 7 Samochodowo – Mechatronicznej im. J. Kilińskiego wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu , ul. Kilińskiego 25”.

Szanowni Państwo

Na stronie szkoły obok zakładki NAUKA ZDALNA utworzona została kolejna o nazwie – REKRUTACJA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, gdzie zamieszczane będą na bieżąco informacje dotyczące procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

08.05.2020r. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych…

08.05.2020r. Projekt – harmonogram rekrutacji …

06.05.2020r. Zmiany w zasadach rekrutacji…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.