W  MIESIĄCU  LUTYM 2021 WYNOSI:

20 dni x 3,70= 74,00

Wpłaty należy dokonywać do 10 -go każdego miesiąca

Od nieterminowych wpłat naliczane będą ustawowe odsetki

Proszę o terminowe wpłaty !!!

Wysokość wpłaty w danym miesiącu zamieszczana jest  na stronie internetowej szkoły

Ewentualne odliczenia będą przekazywane przez kierownika świetlicy indywidualnie lub  jako wiadomość przez dziennik elektroniczny